Výběrová řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vyhotovení - Víceúčelový stroj pro frézování geometrií klíčových kódů na polotovarech klíčů pro zamykací systémy TOKOZ

Zadavatel: TOKOZ a.s.

Sídlo:   Santiniho 20/26, 59102  Žďár nad Sázavou

IČ:       25670042

DIČ:    CZ25670042

vyhlašuje výběrové řízení pod názvem:

Víceúčelový stroj pro frézování geometrií klíčových kódů na polotovarech klíčů pro zamykací systémy TOKOZ

Předmětem je dodávka VÚS pro vypracování zubů na polotovarech klíčů systémů TOKOZ.

Podrobná specifikace zakázky je dostupná v zadávací dokumentaci.

 1. Zadávací dokumentace včetně výběrových kritérií, formálních požadavků a jiných podmínek bude uchazečům zaslána na jejich vyžádání – formou emailu, faxu či dopisu, kontakt pro vyžádání ZD:

Ing. Martin Homola

mob.: +420 724 632 680

e-mail: martin.homola@tokoz.cz

adresa: Santiniho 20/26, 59102 Žďár nad Sázavou

Místem pro přijetí nabídek je adresa uvedena výše (kontakt).

 1. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob hodnocení nabídek jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
 2. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem vyhlášení/zveřejnění zadávacího řízení v Obchodním věstníku a končí dnem 28. 2. 2022, čímž se myslí datum přijetí/doručení nikoliv odeslání nabídky.
 3. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
 4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 5. V případě zájmu soutěžícího o zapojení do výběrového řízení, ze kterého vyvstane nutnost vyžádání výkresové dokumentace, bude nejprve signována smlouva NDA (non-disclosure agreement).
Zadávací dokumentace (ZD) pro výběrové řízení na dodávku – předmět zakázky s názvem: Víceúčelový stroj pro frézování geometrií klíčových kódů na polotovarech klíčů pro zamykací systémy TOKOZ

Identifikace zadavatele

Název zadavatele: TOKOZ a.s.

Adresa sídla zadavatele:

Santiniho 20/26

59102

Žďár nad Sázavou

IČ: 25670042

Osoba zastupující zadavatele:

Ing. Vladimír Chládek – generální ředitel

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Sedlář – technický ředitel

mob.: +420 724 632 740

e-mail: petr.sedlar@tokoz.cz

adresa: Santiniho 20/26, 59102 Žďár nad Sázavou

Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele na dodávku

 1. Požadavky na funkčnost a technické parametry univerzálního stroje, požadované příslušenství, způsob dodání
 • Víceúčelový stroj (dále jen VÚS) bude vyrábět tvary tří typů geometrie kódů :

1.1.)

 xx

1.2.)

  xxx

1.3.)

xxxx 

na polotovarech klíčů (viz příloha č1 – výkresy č.22300-XX-YY; TV 223-XX-11 a příloha č.2 – výkres č.59600-10-0x). Vyrábět sady klíčů pro jeden klíčový uzávěr (počet klíčů pro jeden klíčový uzávěr musí být volitelný od počtu 1ks až xks).

 • Jednotlivé klíče budou variantní:

Typ kódu 1.1. a 1.2. – v 8 druzích profilů klíčového dříku (podélné drážkování), dle výkresů (viz příloha č.3 – č.v.  TV 223-01-01 ÷ TV 223-08-01).

Varianty profilů dříků jsou dále v designových variantách: celokovový klíč s hlavou, samostatný dřík a mechatronický klíč (viz. příloha č.5).

Typ kódu 1.3. – ve 20 druzích profilů klíčového dříku (podélné drážkování), dle výkresů

(viz.příloha č.4 – č.v. TV 54300 10 01; TV 59600 10 01; TV 59600 10 03; TV 59600 10 04; TV 59600 10 05; TV 46202 10 01; TV 46203 10 01; TV 46204 10 01; TV 46205 10 01; TV 46206 10 01; TV 46207 10 01; TV 46208 10 01; TV 46209 10 01; TV 46210 10 01; TV 46211 10 01; TV 46212 10 01; TV 46213 10 01; TV 46214 10 01; TV 46215 10 01; TV 46216 10 01).   

 • Jednotlivé klíčové kombinace u kódů 1.1 a 1.2 se skládají z 8 pozic (rozměrů) pro oboustranné obrábění v šířce 1,4 až 1,8 mm ±0,05 (možnost výměny nástroje) a hloubek, respektive průměrů: v rozsahu od 3,5 mm do 7,5mm, dle výkresu č.v. 22300-XX-YY a TV 223-XX-11(viz příloha č.1). Možnost nastavení nižšího počtu pozic např. pro menší zámky.

Kombinace kódu 1.3. se skládají z 5 pozic jednostranně obráběných drážek trojúhelníkového tvaru (úhel 90 stupňů) v hloubkách v rozsahu 0 – 3,5 mm ( stupňovitě po 0,5 mm), dále je na klíči řada důlků 0-4 pro pasivní stavítka (viz výkresová dokumentace – příloha č.2).

 • VÚS stroj bude vybaven SW v českém jazyce, tak aby programově tvořil klíčové kombinace (nahodile) a zajistí, že se do vyčerpání počtu efektivních kombinací dle vygenerovaných rozpisů, nebudou tyto opakovat - každý uzávěr je tedy jedinečný originál. Po vyčerpání efektivních kombinací patřičného seznamu se proces frézování kódů opakuje od pořadového čísla 1.
 • VÚS stroj musí umožňovat import sestavy pro výrobu např. pro systém hlavního a generálního klíče, nebo náhradních klíčů. Importovací soubor je generován v software ProMaster.
 • Součástí dodávky stroje bude tisková jednotka pro tisk kódu klíčového uzávěru pro jednotlivé klíčové sady na bezpečnostní identifikační kartu (rozměry kreditní plastové karty – 85 x 54 x 0,5 mm se zaoblenými rohy R3 mm – oblast tištěného identifikačního čísla a číselná kombinace je zobrazena na grafickém návrhu – viz příloha č.6- grafické návrhy identifikační karty) určenou pro koncového spotřebitele a pro následnou snazší identifikaci klíče, nebo výrobu duplikátů klíčů. Tyto karty budou ručně doplňovány do zásobníku, ze kterého budou automaticky transportovány do tiskové jednotky. Následně bude karta obsluhou přiložena k příslušné sadě vyráběných klíčů. Jednotka musí být odstavitelná v případě dodělávání klíčů nebo v případě výroby stejných uzávěrů. VÚS musí být schopen vytisknout samostatnou kartu dle ručního zadání bez řezání klíčů.
 • Označení klíče dle ručního zadání nebo ze software ProMaster bude také následně provedeno na jednotlivých klíčích. Popis bude proveden nesmyvatelnou metodou na ploše klíče v místě dle zadání obsluhy.
 • VÚS bude mít výměnné vstupní zásobníky pro polotovary jednotlivých typů klíčů a podsestavy finálního klíče ePRO+ ( klíč mechatronické vložky osazený již plastovými krytkami a mikroelektronikou uvnitř – viz. příloha č.5 ). Z těchto zásobníků si bude stroj automaticky odebírat polotovary po jednom kuse pro vyfrézovaní patřičné geometrie kódu.
 • Vyfrézované a označené polotovary a klíče budou automaticky tříděny do výstupních výměnných zásobníků dle nadefinované specifikace počtu kusů.
 • Dodávka stroje bude po předchozím odzkoušení u výrobce zahrnovat dvě sady nástrojů. Jedna sada v provozním stavu na stroji a druhá bude určena jako záložní (přiložena k dodávce). Dále dodávka zahrne standartní náplň/náplně pro tisk 1000 ks identifikačních bezpečnostních karet.

Způsob dodání:

Dodavatel předloží v nabídce dokument či dokumenty, který popisuje jím nabízenou technologii a jiné části dodávky a parametry dodávky takovým způsobem, aby zadavatel mohl posoudit, zda splňuje všechny výše uvedené požadované technické parametry, požadavky na funkčnost, kvalitu použitých součástek a materiálů definované v této kapitole.

Zadavatel musí být schopen v předložené nabídce jednoznačně identifikovat splnění každého požadovaného parametru atp., tudíž se uchazeči doporučuje, aby se explicitně vyjádřil ke každému bodu této ZD a zároveň v rámci své nabídky identifikoval ty položky a informace, které daný požadavek této ZD plní.

Zvláště pak musí být uvedeny:

rozměry a hmotnost zařízení

způsob jeho uložení

potřeby energií a médií

výkonové parametry zařízení

prohlášení o shodě (89/392/EHS)

Současně musí dodavatel uvést všechny požadavky pro zajištění instalací a technických rozhraní (elektrická připojení, případně další).

 1. Obchodní podmínky - Způsob dodání, instalace, součinnost    

Následující ustanovení, která zavazují dodavatele ke splnění požadavků zde kladených, budou ve svém smyslu obsažena ve smlouvě, kterou dodavatel uzavře se zadavatelem.

 1. Doprava a zdvihací technika

Dodavatel zajistí veškeré manipulace spojené s dopravou, místním přesunem a montáží předmětu dodávky vlastním zvedacím zařízením. Zadavatel zvedací zařízení nezajišťuje.

Naložení, vyložení a transport zpět nepoužitého materiálu včetně balení musí být obsaženo v nabídce.

 1. Přejímka a doklady k přejímce zařízení

S dodávkou VÚS stroje bude dodáno „prohlášení o shodě dle 89/392/EHS“ a dále dvakrát návod k použití v českém jazyce dle NV 378/2001.

VÚS musí splňovat požadavky dle ČSN 83 2041, elektrovýzbroj dle ČSN EN 60 204-1 pro připojení na síť 3NPE 50 Hz 400V a je určen pro normální prostředí dle ČSN 33 0300 čl. 3.3.2 pro krytí IP 54.

Přejímka VÚS stroje bude při funkční zkoušce za účasti obou stran u zadavatele (TOKOZ a.s.)

 1. Instruktáž

Instruktáž v českém jazyce na místě patří k rozsahu dodávky a zahrnuje všechna opatření, která zajistí, aby byla obsluha/údržba schopna stroj/zařízení samostatně obsluhovat nebo provádět údržbu a opravy.

 1. Obchodní podmínky - Platební podmínky, záruční doba, garance dodávky

Následující ustanovení, která zavazují dodavatele ke splnění požadavků zde kladených, budou ve svém smyslu obsažena ve smlouvě, kterou dodavatel uzavře se zadavatelem.

 1. a) platební podmínky

Platby budou prováděny na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených vybraným dodavatelem dle skutečně provedených prací, pokud jsou tyto v cenovém listu oddělené jako samostatné  položky. Cenový list je součástí zadávací dokumentace.

Dílčí fakturu uhradí zadavatel dodavateli do výše 40% z celkové ceny díla do třiceti (30)dnů po objednávce zadavatelem.

Následující dílčí fakturu ve výši 45% celkové ceny, uhradí zadavatel po prvním úspěšném vyrobeném vzorku na VÚS stroji.

Částka rovnající se 15% z ceny díla, sloužící jako zádržné za řádné dokončení díla, bude uhrazena zadavatelem dodavateli bez zbytečného odkladu po odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla a po třiceti (30) dnech bezporuchového ověřovacího provozu.

Splatnost faktur bude 30 dnů po jejich obdržení zadavatelem.

 1. b) záruční doba

Záruční doba je stanovena na min. 24 měsíců od uvedení do provozu dle Občanského zákoníku, servis a pozáruční servis (rychlost reakce servisu max. do 24 hod.). Dodavatel může stanovit lepší hodnotu než výše požadované, tyto údaje budou předmětem při vyhodnocení dodavatele.

 1. c) garance dodávky

Je nutné nabídnout a dodat kompletní a plně funkční zařízení dle všech bodů tohoto zadání, i kdyby v zadání nebyly uvedeny všechny konstrukční detaily nebo speciální vlastnosti zmíněny.

Místo plnění zakázky; termín zahájení plnění, termíny plnění

 1. Místo plnění

TOKOZ a.s.

Santiniho 20/26

Žďár nad Sázavou 2

591 02

Česká republika

Prostorová omezení – VÚS stroj bude provozován na montážní dílně divize Zámků a kování v přízemí (bez převýšení s ohledem na okolní terén), kde světlost vstupních dveří je 195 x 230 cm.

 1. Termín zahájení prací/plnění, fáze dodávky

Dodávka musí být realizována, tak aby na VÚS stroji mohla být nejpozději dne 1. 7. 2022 u objednavatele (TOKOZ a.s.) zahájena výroba ověřovací série opracování zubů na polotovaru klíče pro systémy TOKOZ.

Termín dodání může být kratší, nesmí však překročit výše uvedenou lhůtu.

Způsob zpracování nabídky, další požadavky:

Všechny ceny uvádějte ve formě: bez DPH, DPH, včetně DPH (v CZK)

Dodavatel podáním nabídky bere na vědomí, že navýšení ceny oproti nabídce v průběhu realizace zakázky není přípustné.

Přílohy:

č.1 - výkresy č.            22300-XX-YY; TV 223-XX-11;

č.2 - výkres č.              59600-10-0x;

č.3 - výkresy č.             TV 223-01-01 POLOTOVAR KLICE T01

                                    TV 223-02-01 POLOTOVAR KLICE T02

                                    TV 223-03-01 POLOTOVAR KLICE T03

                                    TV 223-04-01 POLOTOVAR KLICE T04

                                    TV 223-05-01 POLOTOVAR KLICE T05

                                    TV 223-06-01 POLOTOVAR KLICE T06

                                    TV 223-07-01 POLOTOVAR KLICE T07

                                    TV 223-08-01 POLOTOVAR KLICE T08

č.4 - výkresy č.             TV 54300 10 01;   TV 46207 10 01;

                                    TV 59600 10 01;   TV 46208 10 01;

                                    TV 59600 10 03;   TV 46209 10 01;

                                    TV 59600 10 04;   TV 46210 10 01;

                                    TV 59600 10 05;   TV 46211 10 01;

                                    TV 46202 10 01;   TV 46212 10 01;

                                    TV 46203 10 01;   TV 46213 10 01;

                                    TV 46204 10 01;   TV 46214 10 01;

                                    TV 46205 10 01;   TV 46215 10 01;

                                    TV 46206 10 01;   TV 46216 10 01).

č.5.- výkres č.              30903-0300_uživatelský_klíč_ePRO+

č.6 Grafické návrhy identifikační karty

Hodnocení uchazečů výběrového řízení - hodnotící kritéria

Pořadí nabídek je stanoveno součtem bodů za níže uvedená kritéria a) – d). Vítězná nabídka je ta s nejvyšším počtem bodů.

Hodnoceny budou jen ty nabídky, které splní požadavky na kvalifikační předpoklady a funkčnost a technické parametry předmětu zakázky definovaných v Zadávací dokumentaci 211122.

 1. Cena

Poř. č.

Název kritéria

Váha kritéria v %

1

Celková cena v Kč bez DPH

50

Hodnotící kritérium, u něhož je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nabídce s nejnižší hodnotou je přiřazeno 100 bodů, které jsou vynásobeny příslušnou vahou daného kritéria. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Výsledná hodnota se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria.

Vzorec:       

počet bodů kritéria = 100 x (hodnota nejvhodnější nabídky / hodnota posuzované nabídky)

 1. Dodací lhůta

Poř. č.

Název kritéria

Váha kritéria v %

2

Dodací lhůta - datum

20

Dodací lhůta od data uzavření smlouvy s ohledem na termín zahájení ověřovací série (1. 7. 2022)

Hodnotící kritérium, u něhož je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nabídce s nejnižší hodnotou je přiřazeno 100 bodů, které jsou vynásobeny příslušnou vahou daného kritéria. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Výsledná hodnota se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria.

Vzorec:       

počet bodů kritéria = 100 x (hodnota nejvhodnější nabídky / hodnota posuzované nabídky)

 1. Záruční doba

Poř. č.

Název kritéria

Váha kritéria v %

3

Záruční lhůta – min 24 měsíců

20

 Hodnotící kritérium, u něhož je nejvýhodnější maximální hodnota se hodnotí tak, že nabídce s nejvyšší hodnotou je přiřazeno 100 bodů, které jsou vynásobeny příslušnou vahou daného kritéria. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce. Výsledná hodnota se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria.

Vzorec:       

počet bodů kritéria = 100 x (hodnota posuzované nabídky /hodnota nejvhodnější nabídky)

 1. servisní zásah

Poř. č.

Název kritéria

Váha kritéria v %

4

a)    servisní zásah  - v hodinách

10

Rychlost dojezdu servisního technika od momentu nahlášení incidentu (telefon, email)

Hodnotící kritérium, u něhož je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nabídce s nejnižší hodnotou je přiřazeno 100 bodů, které jsou vynásobeny příslušnou vahou daného kritéria. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Výsledná hodnota se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria.

Vzorec:       

počet bodů kritéria = 100 x (hodnota nejvhodnější nabídky / hodnota posuzované nabídky)

Průběh výběrového řízení, lhůta a místo pro předkládání nabídky

Nejzazší lhůta pro předložení nabídek je 28. 2. 2022 (datum přijetí/doručení) a to na kontaktní adrese vyhlašovatele:

Adresa:

TOKOZ a.s.

Santiniho 20/26

Žďár nad Sázavou 2

591 02

Česká republika

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Homola

Nabídky lze podávat prostřednictvím doručovatele nebo osobně v pracovní dny od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Na písemné (e-mail, doporučený dopis) vyžádání dodavatele a před zasláním nabídky mohou být zaslány další zpřesňující informace k výběrovému řízení (viz Oznámení o  vyhlášení VŘ_TOKOZ-VUS) a bude také umožněna prohlídka místa plnění v následujících dnech 1. 2. 2022 až 21. 2. 2022 popř. v jiných dnech na základě telefonické domluvy.

Ukončení výběrového řízení s vyhlášením vítězné nabídky se předpokládá do 4. 3. 2022.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v § 84 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky.

Zadavatel je oprávněn vyžádat si dodatečně zpřesňující, respektive vysvětlující informace k nabídkám, případně požádat o nápravu formálních nedostatků nabídky. Tato doplnění ovšem nesmí vést ke změně obsahu a povahy nabídky a budou plně respektovat požadavky na transparentnost a nediskriminaci výběrového řízení.

Náklady účasti

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u vyhlašovatele.

Ve Žďáře nad Sázavou

Dne: 10. 12. 2021

POTŘEBUJETE PORADIT?